Huishoudelijk reglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Lions Taekwondo Academy (hierna: ‘de vereniging’) werd opgericht op Oktober 2020 en is gevestigd te Gasthuisstraat 141 in 1760 Roosdaal.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd. 

Artikel 2 – Leden

De vereniging bestaat uit sporters vanaf 4 jaar. 

Clubleden die de sport – zij het recreatief of competitief – beoefenen worden hieronder clubleden genoemd.

Artikel 3 – Proefperiode

Voordat een persoon besluit lid te worden van de vereniging, heeft hij/zij het recht om vier lessen op proef en zonder kosten mee te trainen. Deze persoon kan tijdens de proefperiode evenwel geen aanspraak maken op de geldende verzekering van de vereniging.

Artikel 4 – Lidmaatschap 

 1. De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van het aansluitingsformulier. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke ouder of voogd. 
 2. Het lidmaatschap of hernieuwing van het lidmaatschap is verworven door betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Niet betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het einde van het lidmaatschap. 
 3. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, na betaling van de lidmaatschapsbijdrage worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert, zijnde Taekwondo Vlaanderen.
 4. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 30 september van het daarop volgende jaar. Leden die zich later in het seizoen inschrijven betalen een pro rata gedeelte van de lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage wordt elk jaar vastgelegd door de Raad van Bestuur en dient betaald te worden ten laatste op 30 september teneinde in orde te zijn met de verzekering.
 5. Alle leden worden verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen via Taekwondo Vlaanderen. Overzicht van de polisvoorwaarden en waarborgen kan u terugvinden op de site van Taekwondo Vlaanderen: https://www.taekwondo.be/nl/sportongeval-wat-nu
 6. De taekwondoka moet een sportmedisch geschiktheidsonderzoek ondergaan bij de huisarts alvorens zich tot de vereniging aan te sluiten. 

Artikel 5 – Rechten en plichten van leden 

Alle leden hebben de hierna vermelde rechten en plichten: 

 1. Op aanvraag kan een lid een afdruk van het huishoudelijk reglement ontvangen. Het reglement is eveneens ter kennis gebracht bij inschrijving en te raadplegen op de website van de vereniging. 
 2. Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
 3. Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 
 4. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen of onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer en/of e-mail.
 6. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
 7. Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en deze opgesteld door de federatie. 
 8. De vereniging is verplicht een ledenlijst aan te leggen met persoonsgegevens voor intern gebruik. Conform de Privacywet hebben zij het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen.
 9. Een lid, ontslagnemend of uitgesloten, kan nooit de teruggave van de reeds betaalde bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties terugvorderen.

Artikel 6 – Gedragscode

Dit artikel betreft het gedrag in de gevechtssportzaal:

 1. De taekwondoka dient stipt op de aangegeven trainingstijd in de gevechtssportzaal aanwezig te zijn.
 2. De taekwondoka mag de gevechtssportzaal niet voor het officiële einde van de training verlaten, behoudens dringende reden en mits het vragen van toelating aan de sabumnim.
 3. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
 • een witte dobok, die wordt gedragen tijdens trainingen en wedstrijden
 • een T-shirt met het logo en de naam van de club, die wordt gedragen tijdens stages of bezoeken aan wedstrijden
 • er worden geen sokken of schoenen gedragen in de gevechtssportzaal
 1. De dobok wordt door de taekwondoka aangedaan voor de aanvang van de training en terug uitgedaan na de training in de daarvoor voorziene kleedruimte. Sportzakken blijven niet achter in de kleedruimte, maar worden meegenomen naar de sportzaal.
 2. Beginners die nog niet over het officiële tenue beschikken, dragen sportieve kledij die niet kan kwetsen.
 3. Juwelen, horloges en andere sieraden zijn niet toegelaten.
 4. De taekwondoka hanteert algemene hygiënische regels. Tot de lichaamsverzorging behoren vooral korte vinger- en teennagels, propere voeten en handen, make-up is niet toegelaten, lange haren worden bijeen gebonden.
 5. De taekwondoka mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen. Hiertegen wordt streng opgetreden.
 6. De training moet zo rustig mogelijk verlopen, conversaties over andere zaken dan de training worden tot na de training bewaard. Tijdens de uitleg van de sabumnim neemt de taekwondoka een goede houding aan en luistert naar de sabumnim.
 7. Niemand wordt uitgesloten op basis van handicap, religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele afkomst.
 8. Beleefdheid, hulp en fair play zijn vanzelfsprekend.
 9. Een taekwondoka zal tijdens de training niet eten of snoepen. Drinken wordt toegestaan wanneer de sabumnim hier toestemming voor geeft.
 10. De instructies van de sabumnim moeten worden opgevolgd. Dat sluit niet uit dat deze niet kritisch kunnen bekeken worden en dat er met de sabumnim over gepraat kan worden.
 11. Laatkomers melden zich eerst aan bij de sabumnim met een groet vanuit kniezit alvorens de gevechtssportaal te betreden. De sabumnim beslist of er al dan niet een (straf)maatregel volgt.
 12. Bij het niet naleven van de regels kan de sabumnim gepaste maatregelen nemen tegenover de taekwondoka(‘s) en andere aanwezig in de gevechtssportzaal.
 13. De vereniging draagt sportief gedrag hoog in het vaandel en verwacht dat ook van al haar leden. De leden dienen elkaar en hun tegenstanders sportief te bejegenen en in woord en gedrag voortdurend hun bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de vereniging. 
 14. Sportactieve leden worden geacht zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging en op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

De gedragscode maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement, maar wordt ook afzonderlijk kenbaar gemaakt aan de leden.

Artikel 7 – Sancties en uitsluiting

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een sporter wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende sanctie vanuit de vereniging op te leggen (met inbegrip van uitsluiting). 

Volgende inbreuken worden met uitsluiting bestraft:

 • Opzettelijk kwetsen (opzettelijke slagen en verwondingen) van de partner of andere personen op of naast de tatami
 • Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden
 • Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden
 • Zedenfeiten
 • Discriminatie
 • Onder invloed en/of in bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen
 • Weigeren te betalen van lidgelden of onkosten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de leden

 1. De vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door de leden aan derden (inbegrepen de door de vereniging gehuurde eigendommen van de gemeente Liedekerke en anderen).
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade aan privé-eigendommen.

Artikel 9 – Clubmateriaal

Het materiaal, eigendom van de vereniging, kan alleen gebruikt worden tijdens clubtrainingen of bijzondere activiteiten ingericht door de vereniging.

Artikel 10 – Veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. al haar leden maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 2. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie;
 3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en dat ook van haar leden te verwachten;
 4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen;
 5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt;
 6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Artikel 11 – Ethisch verantwoord sporten 

 1. De sportverenging onderschrijft de doelstelling tot ethisch verantwoord sporten. 
 2. Ethisch sporten betekent het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). Meer info op www.sportvlaanderen.be. 

Artikel 12 – Vertrouwenspersoon

De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon. Leden hebben te allen tijde het recht op een (anoniem) gesprek met de vertrouwenspersoon en in het bijzonder als er zich grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, …) voordoet. De vertrouwenspersoon is Ingrid Vandenbroeck en is bereikbaar op 0485 50 23 71 of via mail op ingridvandenbroeck@proximus.be.

Artikel 13 – Communicatie 

 1. Op regelmatige tijdstippen wordt de website inhoudelijk aangepast.
 2. De vereniging publiceert regelmatig foto’s en/of video-opnames van leden op de website en sociale media. Bij het betalen van de lidgelden en/of ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaart het lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. Bovendien wordt er stilzwijgend de toestemming gegeven voor het publiceren van foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames die betrekking hebben op de activiteit van de vereniging. Voor individuele foto’s en/of opnamen wordt voorafgaandelijk de expliciete toestemming gevraagd. Mocht er toch een bezwaar zijn en/of een verzoek om bepaalde beelden te verwijderen, dan kan dat op elk moment schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Bestuur.
 3. De communicatie tussen de sabumnim en de (ouders van) leden gebeurt via WhatsApp,

Artikel 14 – Bestuur 

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. 
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken; 
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. 
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Artikel 15 – Slotbepalingen 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
 2. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de Raad van Bestuur worden aangebracht met meer dan de helft van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Om geldig te beslissen moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato oktober 2020.

Namens het bestuur van de vereniging.

 • De voorzitter: Omar Sebbata
 • De secretaris: Mehdi Sebbata
 • De penningmeester: Abdellatif Sebbata

Lions Taekwondo Academy, Gasthuisstraat 141 in 1760 Roosdaal

© 2019 LIONS TAEKWONDO ACADEMY Alle rechten voorbehouden I Huishoudelijk reglement