Profielomschrijving Club-API

Wat

Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Waarom

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Taken van een Club-API

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

 • Aanspreekpunt en eerste opvang

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag. Iedereen in de club moet weten wie de Club-API is, hoe ze de Club-API kunnen bereiken en met welke vragen of boodschappen ze bij de hem of haar kunnen aankloppen.

 • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij, eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

 • Preventie en ondersteuning clubbestuur

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over grensoverschrijdend gedrag.

Rolafbakening: wat een Club-API niet is

 • een hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim

 • een onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan

 • een journalist: moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is

 • een bestuurder: heeft geen verantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

Wat moet een Club-API kennen en kunnen?

 • Basisinzichten hebben over grensoverschrijdend gedrag (in de sport);

 • Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete incidenten;

 • Basisinzichten rol Club-API;

 • Zich kunnen profileren als Club-API bij iedereen in een club;

 • Een incident kunnen afhandelen op basis van het handelingsprotocol;

 • Het gesprek kunnen aangaan met alle betrokkenen;

 • Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp;

 • Registratie en dossier maken;

 • Overleggen met het clubbestuur en suggesties doen.